top of page

จำนวนผู้ชม

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon
RSS Feed
Untitled-1_edited.jpg

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร และ ข้อมูลพนักงาน ส.ป.
ข้อมูลพนักงานคลัง  ข้อมูลพนักงานช่าง
อํานาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์พื้นฐาน
Q&A
Social Network Social
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แผนงานดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service

การบริหารงานและงบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินการประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายการการจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
แผนพัฒนาบุคลากร 2567-2569

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตาบลบ้านสาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

ประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร

ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านสาง

บันทึกประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรม

คำสั่งจัดตั้งทีมฯ

แนวทางปฏิบัติ

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปี 67

การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แบบสอบถามความพึงพอใจ
เว็บบอร์ด
สายตรงนายก

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy)
การสร้างผลวัฒนธรรม (No Giff Policy)
รายงานผลตามนโยบาย (No Gift Policy)

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพือการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

A2.jpg
S__27443204.jpg
สป01.JPG

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ กาศสนุก

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสาง

     นายกเทศมนตรี

       วิสัยทัศน์ (vision)
   " ประชาชนมีอาชีพมั่นคง ส่งเสริมสุขภาพและการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม "


                   พันธกิจ (Mission)

       พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่เป้าหมายเดิมและขยายในพื้นที่เป้าหมายใหม่
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และขยายมูลค่า
การค้าขายชายแดนส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงชุมชนเข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพิ่มทักษะและสมรรถนะ พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

       ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง  มีทั้งหมด  5  ด้าน  ดังนี้

                      ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

                      ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

                      ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                      ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

                      ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

A3.png
A1-removebg-preview.png
A4.JPG
hh.JPG

Tel. 061-6465619

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ

Tel. 084-4820765

frameEdit.jpg
anigif.gif

"แหล่งงานฝีมือ เลื่องลือทั่วถิ่น ปั้นหม้อน้ำดิน ครกหินนิยม ปลาส้ม แคบหมู ปลาบู่รสหวาน ประชาชื่นบาน จักสานก่องข้าว"

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
EIT2565.JPG
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
IIT2565.JPG
E-service.jpg
F1.jpg

ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ปี 2567

แบบคำร้องต่างๆ

211414.jpg
ITA2024.png
EIT2565.JPG
mega2_edited_edited_edited.png
Untitled-1_edited.jpg

ประกาศผลการลดพลังงาน (ไฟฟ้า)
ประจำปีงบประมาณ 2566
ของเทศบาลตำบลบ้านสาง

bottom of page