top of page

การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๒๓. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

๒๔. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2566 เทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 

๒๕. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2545

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล

๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ พ.ศ.2561

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562 การโอน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่4)

๒. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2562

การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564

๓. พัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 64-66

๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

๕. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

เงินเพิ่มพิเศษตำแหน่งพัสดุ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564

 

๒๖. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

๓๙. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

ประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร

ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสาง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสาง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสาง เรื่อง ปะมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น

บันทึกประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม

๔๐. การขับเคลื่อนจริยธรรม

คำสั่งจัดตั้งทีมฯ

แนวทางปฏิบัติ

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566

๔๑. การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล

bottom of page