top of page

รายงานผลข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ :

เลี้ยงไก่ส่งกลิ่นเหม็น    26/30

กลิ่นเหม็นจากมูลวัว     17/22

น้ำท่วมขังเน่าเหม็น      17/22

bottom of page