top of page

รายงานผลข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ :

ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนรำคาญ กรณีมีการใช้เครื่องมือช่างประเภทเครื่องตัดสาก ในการประกอบอาชีพครหิน

ร้องเรียนโรงงานผลิตน้ำแข็งปล่อยน้ำเสียลงนาข้าว

ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการกิ่งไม้มะม่วงยื่นไปปกคลุมหลังคาบ้าน

bottom of page