top of page

Integrity Transparency Assessment : ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
INTEGRITY TRANSPARENCY ASSESSMENT : ITA

หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตโดยให้ส่วนราชการ มีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต กำหนดแนวปฏิบัติชองหน่วยงานสำหรับการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสารธารณะเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศ ไว้ให้กับประชาชน

การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
o1 โครงสร้างหน่วยงาน
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อํานาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ยุทธศาสตร์

o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์พื้นฐาน
o8 Q&A
o9 Social Network Social

Facebook เทศบาลตำบลบ้านสาง

Facebook ทันข่าวเทศบาลตำบลบ้านสาง

YouTube ทันข่าวเทศบาลตำบลบ้านสาง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนงานดำเนินงาน

o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
o13 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ6เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

แบบสอบถามความพึงพอใจ

เว็บบอร์ด

สายตรงนายก

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจการสภา

ตัวชี้วัดที่ 10 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพือการป้องกันการทุจริต
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

bottom of page