top of page

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านสาง ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาภูเขา

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านสาง ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาภูเขา เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิมใช้งานได้ตามปกติ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้น้ำประปาภูเขา
Comments


bottom of page