top of page

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านสาง นำเครื่องจักรออกตัดหญ้าสองข้างทาง

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านสาง นำเครื่องจักรออกตัดหญ้าสองข้างทาง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรและซ่อมประปาภูเขา เพื่อใช้งานได้ตามปกติComentarios


bottom of page