top of page

การคัดเลือกเด็กซึ่งอยู่ในครอบครัวยากจนประสบปัญหาความเดือดร้อน

วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยาร่วมกับงานพัฒนาชุมชนและคุณครูโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ โรงเรียนบ้านสาง ได้ทำการสอบเคสเด็กผู้ประสบปัญหาทางสังคม นักเรียนโรงเรียนบ้านสางและโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เพื่อให้การช่วยเหลือและครอบครัวที่ยากจนขาดแคลนหรือประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้ทำการคัดเลือกเด็กซึ่งอยู่ในครอบครัวยากจนประสบปัญหาความเดือดร้อน และเป็นเด็กที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

Kommentare


bottom of page