top of page

การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ของป่าชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้ดำเนินกิจกรรม "การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ของป่าชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต" ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการศาสตร์ ความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญของอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายร่วมกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตันแบบทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าชุมชนคาร์บอนเครดิต ณ พื้นที่ตำบลบ้านสาง

Comments


bottom of page