top of page

การตรวจประเมินคุณภาพภายนอกฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสาง

วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2567 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 โดยมี นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ร่วมกับคณะครู ศพด. ผู้ปกครองเด็กศพด. ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสาง


Commentaires


bottom of page