top of page

การสร้างและการใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านสาง จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านสาง เรื่อง การสร้างและการใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น โดยฝึกอบรมให้แก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลบ้านสาง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสางComments


bottom of page