top of page

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนที่ พย 54601/ว192 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

1 ตุลาคม 2562

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติราชการแทน
Comments


bottom of page