top of page

ขอรับคำแนะนำการบริหารจัดการป่าชุมชน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและบทลงโทษ

วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นางประนอม วังคำฟู หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวจีรวรรณ กันทะวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข และนายคมราช หวานใจ นักวิชาการเกษตร ขอรับคำแนะนำการบริหารจัดการป่าชุมชน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและบทลงโทษ จากแม่กำนันปราณี ราชคมน์ อดีตกำนันตำบลม่วงคำ ณ บ้านร่องบอน ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการป่าชุมชนตำบลบ้านสาง


Comments


bottom of page