top of page

คณะกรรมการป่าชุมชนตำบลบ้านสาง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง

วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านสางร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ป่าชุมชนคาร์บอนเครดิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้พื้นที่ป่าชุมชน และเพื่อจัดทำสัญญาประชาคมแนวปฏิบัติ สำหรับการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ป่าชุมชนคาร์บอนเครดิตตำบลบ้านสาง โดยมีคณะกรรมการป่าชุมชนตำบลบ้านสาง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง


Comments


bottom of page