top of page

คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านสาง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านสาง โดยนายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จะได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านสาง วัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและให้บริการสวัสดิการทางสังคมทุกช่วงวัย ให้แก่เด็กและเยาวชน สตรีและสมาชิกในครอบครัว คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยมีคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านสาง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง

Comments


bottom of page