top of page

ครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจำปี 2565 กิจกรรม การทำขนมไทยส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์

วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสาง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจำปี 2565 กิจกรรม การทำขนมไทยส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสาง เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ เรื่องการชั่ง ตวง นับจำนวน สำหรับเด็กปฐมวัย เด็กได้มีประสบการณ์เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสาง

Comments


bottom of page