top of page

คำแถลงนโยบายคำแถลงนโยบาย

นำยทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ

นำยกเทศมนตรีตำบลบ้ำนสำง

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เดือนพฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมเทศบำลตำบลบ้ำนสำง

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๕๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พุทธศักราช ๒๕๕๒ กาหนดไว้ว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้จัดทาเอกสารคาแถลงนโยบาย เพื่อเป็นกลไกส่วนหนึ่งให้สภาเทศบาลใช้ในการติดตาม ผลการดาเนินงาน และช่วยให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมเพื่อให้เทศบาลเป็นองค์กรที่เข็มแข็ง มุ่งให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ประชาชนพึ่งตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี นาไปสู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สำรบัญ

เรื่อง หน้ำ

- คำแถลงนโยบำย ๑-๖

คำแถลงนโยบำย

ของ

นำยทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ

นำยกเทศมนตรีตำบลบ้ำนสำง

แถลงต่อสภำเทศบำลตำบลบ้ำนสำง

ในกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลบ้ำนสำง

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เดือนพฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกสภำเทศบำลตำบลบ้ำนสำง

ตามที่เทศบาลตาบลบ้านสาง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านสาง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการเลือกตั้งประจาจังหวัดพะเยาได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านสาง เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งข้าพเจ้า นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คา ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตตาบลบ้านสาง เลือกข้าพเจ้าให้เป็นนายกเทศมนตรีตาบลบ้านสาง นั้น

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พุทธศักราช ๒๕๕๒ กาหนดไว้ว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”

ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านประธานสภาเป็นอย่างสูง ที่ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้ข้าพเจ้าได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านสางแห่งนี้ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สิ่งสาคัญที่สุดในการแถลงนโยบายครั้งนี้ก็เพื่อแจ้งกับประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านสาง ตลอดถึงผู้นาหมู่บ้านและประชาชนตาบลบ้านสางทุกท่านได้รับทราบว่าในการเข้ามาทาหน้าที่บริหารงานของข้าพเจ้าและทีมบริหารซึ่งประกอบด้วย นายสมพิศ หวานใจ, นายถาวร สานงาม เป็นรองนายกเทศมนตรี,นายถนอม ขันเมือง เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และนายเนียม โคแพร่ เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี

ข้าพเจ้าและคณะผู้บริหารมีความตั้งใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทศบาลตาบลบ้านสางจะมีความพร้อมและสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

- ๒ -

เศรษฐกิจ และสามารถทาให้ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านสางได้รับประโยชน์จากแนวการพัฒนา ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ สภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีความสุข ทั้งกาย ใจ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านสางไว้ว่า “ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม”

และก่อนแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่า “จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประชาชนเทศบาลตาบลบ้านสาง ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

บัดนี้ ข้าพเจ้านายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คา นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสาง ในนามของหัวหน้าคณะผู้บริหารเทศบาลตาบลบ้านสาง ได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการเทศบาลตาบลบ้านสางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเอาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตตาบลบ้านสาง มากาหนดเป็นนโยบาย บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสาคัญ ในโอกาสนี้ จึงขอแถลงนโยบายการบริหารและการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านสาง ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลอันทรงเกียรติแห่งนี้ ดังนี้

๑.นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

๑.๑ พัฒนาเทศบาลตาบลบ้านสาง ให้เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการ ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยการนาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ๕ ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติภายในหน่วยงาน เพื่อบุคลากรและเทศบาลตาบลบ้านสางเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสามารถบริหารกิจการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุข และความพึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญของการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในเขตเทศบาล และส่งเสริมให้เข้าร่วมเป็นตัวแทนภาคประชาชนในการเป็นคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่ทั้งในการร่วมบริหารจัดการและร่วมติดตามตรวจสอบการทางานของเทศบาล

- ๓ -

๑.๓ จัดให้มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยจะให้ความสาคัญต่อการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงทุกชุมชน โดยการจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของปัญหา สอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเป็นจริงของแต่ละพื้นที่

๑.๔ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบบประชาธิปไตย

๑.๕ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร ให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถและมีจิตสานึกในการปฏิบัติงาน

๑.๖ ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจในการทางานในหน่วยงานและชุมชน ให้ไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์แก่บุคลากร และชุมชน เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคี และลดปัญหาความขัดแย้งในการทางาน

๑.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บภาษีทั่วถึงและเป็นธรรมแก่ประชาชน

๑.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาความสงบเป็นระเบียบของประชาชนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

๑.๙ ส่งเสริมสนับสนุนการตั้งศูนย์ทีมกู้ภัยหนึ่งตาบล หนึ่งทีมกู้ภัย

๒.นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ

๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเกษตร ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ท้องถิ่นปัจจุบันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเยาวชน

๒.๑ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาต่อยอดการรวมกลุ่มอาชีพ ให้มีความต่อเนื่องและเกิดความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กลุ่มปลาส้ม กลุ่มแคบหมู กลุ่มหนังควายตากแห้ง กลุ่มจักสานไม้ไผ่ กลุ่มจักสานผักตบชวา กลุ่มครกหิน เป็นต้น

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่หลากหลาย โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ และการศึกษาดูงาน

- ๔ -

๓. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน

๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งน้าให้พอเพียง ด้านการเกษตรและด้านบริโภค โดยการปรับปรุง บารุงรักษา ก่อสร้างฝาย ขยายท่อส่งน้าพลังงานไฟฟ้าจากกว๊าน ขยายท่อประปาหมู่บ้าน

๓.๒ ปรับปรุง บารุงรักษา และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา ไฟฟ้าส่องสว่าง ฯลฯ

๓.๓ ปรับปรุง บารุงรักษา และก่อสร้างถนน ทางระบายน้า ท่อระบายน้า ให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัย

๔. นโยบำยด้ำนสังคมและสวัสดิกำร

๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน จัดตั้งศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง และผู้ด้อยโอกาส อย่างทั่วถึง

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการฮอมฮัก ฮอมแฮง ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับชมรมกานันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตาบลบ้านสาง

๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ บาบัดทุกข์ บารุงสุข เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง คณะกรรมการระดับชุมชน ประสานงานเพื่อรับปัญหา และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประชาชน และความต้องการของชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับเทศบาล

๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมอาสาในการปฏิบัติงาน เช่น อปพร., ชรบ., สตบ., อช.,อสม.

๔.๕ ส่งเสริมการจัดตั้งสภาเยาวชน เพื่อเป็นศูนย์ประสานงาน รับรู้ความต้องการและปัญหาของเยาวชน

๕. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และสำธำรณสุข

๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การสอน อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ให้แก่ โรงเรียนบ้านสาง โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบ้านสาง

- ๕ -

๕.๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตาบลบ้านสาง ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของบุคลากร ความพร้อมของสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน

๕.๓ ส่งเสริมการตั้งศูนย์สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน

๕.๔ ส่งเสริมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เป็นศูนย์บริการปฐมภูมิ บริการตรวจสุขภาพและรักษาเบื้องต้น

๖. นโยบำยด้ำนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น

๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ ประเพณีเข้าพรรษา ตานก๋วยสลาก ประเพณียี่เป็ง สรงน้าประธาตุ ประเพณีบวชภาคฤดูร้อน ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้า ฯลฯ

๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ปรับปรุง ด้านศาสนา วัดวาอาราม โบราณสถาน และฌาปนกิจสถาน

๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีศูนย์รวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและศูนย์ถ่ายทอด เพื่อให้สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗. นโยบำยด้ำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

๗.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชนตาบลบ้านสาง การเดินดอยชมดาวโต้ลมหนาวที่ดอยหนอก ท่าเรือบ้านสันเวียงใหม่เป็นศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กว๊านทิศตะวันตก

๗.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งกีฬาประชาชน ผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชน

๗.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งเรือประมงพื้นบ้าน

๘. นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

๘.๑ พัฒนาปรับปรุงพื้นที่สาธารณประโยชน์ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสุขภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ของชุมชน

๘.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการสร้างจิตสานึกของประชาชนในการดูแล รักษา และการเฝ้าระวัง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ของชุมชน

- ๖ -

๘.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสานักงานและบริเวณสองข้างทางถนนสาธารณะ และร่วมกิจกรรมกับทางหมู่บ้านในการพัฒนาบริเวณสองข้างทาง

ในการกาหนดนโยบายการบริหารราชการเทศบาล ที่ข้าพเจ้าได้แถลงต่อสภาเทศบาลในครั้งนี้ ได้วางอยู่บนพื้นฐานข้อมูลความเป็นจริงของเทศบาล และสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ โดยข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่น และตั้งใจจริงที่จะดาเนินการให้บรรลุตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลแห่งนี้ เพื่อที่จะให้เทศบาลตาบลบ้านสางเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี ทั้งนี้เมื่อมีการแถลงนโยบายนี้เสร็จสิ้นแล้ว ข้าพเจ้าจะได้เร่งรัดดาเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยจัดทาเป็นแผนพัฒนาเทศบาล แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ของเทศบาล เพื่อไว้สาหรับเป็นเครื่องมือและแนวทางการทางานต่อไป ข้าพเจ้าขอให้คามุ่งมั่นต่อสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าจะบริหารราชการโดยคานึงถึงความถูกต้อง เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี เป็นแนวทางในการทางานภายในระยะเวลา ๔ ปี และข้าพเจ้าได้เร่งรัดในการบริหารจัดการเพื่อนาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านสางอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

*********************************


โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

เอกสารแถลงนโยบาย
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 307KB

Comments


bottom of page