top of page

จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับโครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจควบคุมป้องกันโรคไขัเลือดออก

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับโครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจควบคุมป้องกันโรคไขัเลือดออก ได้ดำเนินการออกสำรวจลูกน้ำ บริเวณวัด /สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ /ตลาดสด/ พื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก โดยการคว่ำภาชนะใส่น้ำ ห้องน้ำ บริเวณที่มีน้ำขัง โดยได้นำทรายอะเบทใส่ภาชนะที่มีลูกน้ำ เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายไม่ให้วางไข่ เป็นการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และได้ดำเนินการพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลบ้านสาง โดยมี เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาง อสม.พื้นที่ตำบลบ้านสางร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านสาง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

コメント


bottom of page