top of page

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาให้คงอยู่ต่อไป ณ สำนักปฏิบัติธรรมอุโบสถ (วัดโบสถ์)

วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสางพนักงานเทศบาล ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสาง ประชาชนตำบลบ้านตุ่น ตำบลบ้านสาง ร่วมกิจกรรมโครงการสรงน้ำพระธาตุวัดโบสถ์ (ห้าเป็ง) ประจำปี 2567 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 เหนือ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาให้คงอยู่ต่อไป ณ สำนักปฏิบัติธรรมอุโบสถ (วัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาComments


bottom of page