top of page

จัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลบ้านสาง เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณปี 2567 พร้อมจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำและทบทวน (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยมีนายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสางพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาง ผอ.โรงเรียน อสม. อปพร.และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมประชาคม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง

Commentaires


bottom of page