top of page

จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ร่วมการปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษาจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและพื้นที่ตำบลยุทธศาสตร์ ที่จะดำเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสางและพนักงานเทศบาล ร่วมการปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง

Kommentare


bottom of page