top of page

จัดประชุมคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตำบลบ้านสาง เพื่อปรึกษาหารือการบริหารจัดการป่าชุมชน กฎ ระเบียบ

วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลบ้านสาง จัดประชุมคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตำบลบ้านสาง เพื่อปรึกษาหารือการบริหารจัดการป่าชุมชน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับป่าชุมชน โดยมีนายอำนาจ ณ ลำปาง ประธานกรรมการจัดการป่าชุมชนตำบลบ้านสาง นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการป่าชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อความยั่งยืนของป่าชุมชนตำบลบ้านสาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง


Kommentare


bottom of page