top of page

จัดกิจกรรมเวทีประชุมสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชน

วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านสางร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมเวทีประชุมสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสางComments


bottom of page