top of page

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยมีนายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสางเป็นประธาน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสาง จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยมีนายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสาง เพื่อแจ้งการเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 14 มิถุนายน การได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน การแต่งตั้งคณะกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ติดตามโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) และออกแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสาง


Коментарі


bottom of page