top of page

จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการตำบลบ้านสาง ร่วมกันปรึกษาหารือข้อราชการ เสนอความคิดเห็น และรับฟังปัญหา

วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านสาง นำโดยนายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการตำบลบ้านสาง ร่วมกันปรึกษาหารือข้อราชการ เสนอความคิดเห็น และรับฟังปัญหาการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อที่จะได้ช่วยกันดำเนินการแก้ไข นำมาพัฒนาตำบลบ้านสางต่อไป มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสางComments


bottom of page