top of page

จัดอบรมโครงการให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน

วันที่ 15 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านสาง จัดอบรมโครงการให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน สำหรับสูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุตำบลบ้านสางมีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันที่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ณ อาคารสวนสุขภาพกว๊านพะเยา บ้านสันเวียงใหม่Comments


bottom of page