top of page

ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าค่าง

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายประหยัด มีเชื้อ ผู้อำนวยการกองช่างและพนักงานกองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านร่วมกับนายประยุทธ คำสุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และคณะกรรมการหมู่บ้าน ณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าค่างComments


bottom of page