top of page

ดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟป่า ณ วัดอนาลโยทิพยาราม

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟป่า ณ วัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาComments


bottom of page