top of page

ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ งานสาธารณสุข ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก อาทิเช่น วัด โรงเรียน ตลาดสด เขตชุมชนพื้นที่ตำบลบ้านสาง
Comments


bottom of page