top of page

ดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าถนนสายหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 5 เพื่อเคลียร์พื้นที่เตรียมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าถนนสายหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 5 เพื่อเคลียร์พื้นที่เตรียมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร รหัสสายทาง พย.ถ.16-005 สายหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 5 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,725 ตารางเมตร งบประมาณ 5,546,000 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


留言


bottom of page