top of page

ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านสาง ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมว หมู่ที่ 3,4 บ้านสันเวียงใหม่และหมู่ที่ 9 บ้านม่อนแก้ว โดยมีนายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสางและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง ออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่


댓글


bottom of page