top of page

ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รณรงค์คว่ำกะโหลกกะลาและพ่นหมอกควัน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านสางร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รณรงค์คว่ำกะโหลกกะลาและพ่นหมอกควัน โรงเรียนบ้านสาง โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ วัดสันบัวบก วัดบ้านงิ้ว วัดสางเหนือ(ดอกแก้ว) วัดศรีบุญเรือง วัดโบสถ์ วัดบ้านสันเวียงใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเทศบาล เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกComments


bottom of page