top of page

ตรวจแปลงผักหมู่ที่ 5 บ้านสันป่าค่าง ครั้งที่ 1 โครงการ 7 คุ้ม 7 ผัก

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นางประนอม วังคำฟู หัวหน้าสำนักปลัด นายคมราช หวานใจ นักวิชาการเกษตร นางกานต์ธิศา วงค์จุมปู นักวิชาการศึกษา นางสาวสุดา ไทยใหม่ นักวิชาการสาธารณสุข เป็นคณะกรรมการตรวจแปลงผักหมู่ที่ 5 บ้านสันป่าค่าง ครั้งที่ 1 โครงการ 7 คุ้ม 7 ผัก ร่วมรักษ์คลองสาง โดยนายประยุทธ คำสุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ร่วมรับตรวจจากคณะกรรมการ รางวัลชนะเลิศที่ 1 3,000 บาท รางวัลที่ 2 2,000 บาท รางวัลที่ 3 1,000 บาท รางวัลชมเชย 500 บาท

Comments


bottom of page