top of page

ติดตามความคืบหน้าโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567 คลังจังหวัดพะเยา ติดตามความคืบหน้าโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้คำแนะนำ แนวทางและรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร รหัสสายทาง พย.ถ.16-005 สายหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา งบประมาณ 5,546,000 บาท โดยมีนายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นางลฎาภา ทำดี ผู้อำนวยการกองคลัง นางประนอม วังคำฟู หัวหน้าสำนักปลัดและพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง


Comentários


bottom of page