top of page

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา(Fix it -จิตอาสา)

วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา(Fix it -จิตอาสา) เพื่อดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1.ฝ่ายบริการซ่อม (Repair) บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตรเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรและคลีนิคเทคโนโลยีเกษตร บริการให้คำปรึกษาวิชาการเกษตร บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน น้ำ และปุ๋ย 2.ฝ่ายบริการสร้าง (ฺBuild) บริการสร้างและพัฒนาเพื่อต่อยอดอาชีพใหม่ให้เกษตรกรและประชาชน 3.ฝ่ายบริการพัฒนา (Top up) บริการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชน ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ประชาชนตำบลบ้านสาง ร่วมโครงการฯ มีผู้ใช้บริการ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2567 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องตัดหญ้า และคลีนิคเกษตร รวมจำนวน 91 ราย ณ เทศบาลตำบลบ้านสาง


Comments


bottom of page