top of page

นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ช่วยกันซ่อมแซมบ้านคนพิการ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ช่วยกันซ่อมแซมบ้านคนพิการ ราย นางสาวอัยลดา วงศ์ไชยา หมู่ที่ 4 บ้านสันเวียงใหม่ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จำนวน 20,000 บาท
Comments


bottom of page