top of page

นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา สอบเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคมพื้นที่ตำบลบ้านสาง จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1.นางสาวทานตะวัน พระวิฑูรย์ หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก 2.นางปัน หมั่นงาน หมู่ที่ 9 บ้านม่อนแก้ว 3.นางสาวขวัญฤทัย หวานใจ หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าค่าง 4.นายรัฐพงษ์ พัฒนรังสรรค์ หมู่ที่ 6 บ้านงิ้วใต้ 5.นางสาวปาริชาติ มีพึ่ง หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผู้พิการ)
Comments


bottom of page