top of page

บริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 (Phizer)

วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบ้านสาง นำโดย นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสางและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน( อสม.) ร่วมกันให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 (Phizer) แก่กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลบ้านสาง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรค ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาComentarios


bottom of page