top of page

ประกาศเทศบาลตาบลบ้านสาง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี 2565

ประกาศเทศบาลตาบลบ้านสาง

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี 2565

***********************************

อาศัยอานาจความตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 26และมาตรา 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใน เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สารวจแล้วนามาจัดทาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อประกาศ ไว้ ณ สานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.3/ว 6891 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ข้อ 6 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างและบัญชีรายการห้องชุด ( ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4) นั้น

เทศบาลตาบลบ้านสาง ได้ดาเนินการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และจัดทาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แก้ไขเพิ่มเติม) ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(เพิ่มเติม) ประจาปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย


Comentarios


bottom of page