top of page

ประชุมประจำเดือนร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสาง

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นางสาวบุญยนุช อริยา นักวิชาการเงินและบัญชี นางสาวสุดา ไทยใหม่ นักวิชาการสาธารณสุข นางสาวฤทัยพร หวานใจ นักพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมประจำเดือนร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสาง เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ โดยมีนายอำนาจ ณ ลำปาง กำนันตำบลบ้านสางและชมรม เข้าร่วมประชุม ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง หมู่ที่ 3 บ้านสันเวียงใหม่

Comments


bottom of page