top of page

ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชนตำบลบ้านสาง ร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลตำบลบ้านสางเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในภาพรวมของตำบล ทบทวนและกำหนดแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านสาง พร้อมจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำและทบทวน (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง


Comments


bottom of page