top of page

ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองพะเยา นายกเทศมนตรีฯ

วันอังคาร 18 มิถุนายน 2567 ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองพะเยา นายกเทศมนตรีฯ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของตำบลบ้านสางและตำบลสันป่าม่วง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง


Comments


bottom of page