top of page

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 นายสอน ไชยเลิศ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 /ขอรับความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 /ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564/ขอความเห็นชอบทรัพย์สินตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำเหมืองสาธารณะ บ้านสันป่าค่าง หมู่ที่ 5 /โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ณ ศูนย์พักคอย ม.จุฬาลงกรราชวิทยาลัย/คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการน้ำของเทศบาลตำบลบ้านสาง โดย นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสางพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านสาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสางComments


bottom of page