top of page

ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ประจำปี 2565

วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 นายสอน ไชยเลิศ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ประจำปี 2565 เรื่องเพื่อพิจารณา เสนอญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และ เสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบการตรวจสอบแนวเขตปกครองระดับตำบลในเขตท้องที่ตำบลบ้านสาง เพื่อให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป






コメント


bottom of page