top of page

ประชุมการเสนองบประมาณติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบกว๊านพะเยาฝั่งทิศตะวันตก

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา นายพิชัย ชำนาญยา ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา นายขวัญตระกูล หาญกล้า ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองพะเยา นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าม่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ตัวแทนจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมการเสนองบประมาณติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบกว๊านพะเยาฝั่งทิศตะวันตก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสางComments


bottom of page