top of page

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายการบริงานของเทศบาลต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ และแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เลขานุการสภา และที่ปรึกษา โดยมีพนักงานเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาง ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบ้านสาง ประธานผู้สูงอายุตำบลบ้านสาง เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของนายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบล บ้านสาง แต่งตั้งนายสมพิศ หวานใจ และนายถาวร สานงาม เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายเนียม โคแพร่ เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี และนายถนอม ขันเมือง เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสางComments


bottom of page