top of page

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลบ้านสาง ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา เสนอญัตติการรับมอบทรัพย์สินจากสันนิบาตภาคเหนือ ครุภัณฑ์โรงงาน ประเภทเลื่อยยนต์ เสนอญัตติการรับมอบทรัพย์สิน น้ำประปาบาดาลของหมู่บ้านงิ้วใต้ หมู่ที่ 6 เสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสางKommentare


bottom of page