top of page

ปรับปรุงและซ่อมแซมให้มีบ้านเรือนที่พักอาศัยใหม่และมีความมั่นคงแข็งแรง

วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง พนักงานกองช่าง ร่วมกับ นายธนวัฒน์ จันทร์ทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านงิ้วใต้ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนหมู่ที่ 6 ช่วยกันซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ รายนายจันทร์ สมควร ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 30,000 บาท เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมให้มีบ้านเรือนที่พักอาศัยใหม่และมีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมสำหรับอยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


Comments


bottom of page