top of page

ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจควบคุมป้องกันโรคไขัเลือดออก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ได้มอบป้ายรณรงค์และทรายอะเบทให้แก่ อสม.ทุกหมู่พื้นที่ตำบลบ้านสาง โดยมี นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายเนียม โคแพร่ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายบุญเรือง พันธ์ปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 นายอนันต์ วงค์เทศ/นายศิลา วาเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง นางประนอม วังคำฟู หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวสุดา ไทยใหม่ นักวิชาการสาธารณสุข นายวชิระ ทะยศ ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านสางและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาง อสม.หมู่ที่ 1-9 เข้าร่วมอบรม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านสาง ประจำปี 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก

Comments


bottom of page