top of page

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟป่าในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสาง

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟป่าในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสางComments


bottom of page